Academy Real

Poradensko - vzdelávacia spoločnosť

ACADEMY REAL – Ing. Andrea Sujová

je súkromná vzdelávacia a poradenská spoločnosť pôsobiaca na slovenskom trhu vzdelávania dospelých, oprávnená vydávať osvedčenie o vzdelaní s celoštátnou platnosťouna základe akreditácie Ministerstvom školstva SR.

VZDELÁVACIE PROJEKTY


Významný podiel na realizácii vzdelávacích programov majú tréningy obchodných zručností a poradenské semináre v oblasti psychológie predaja, obchodnej a daňovej legislatívy, zostavovanie podnikateľských projektov.

Cieľové skupiny vo vzdelávacích projektoch:

Cieľovými skupinami sú pracovníci v obchodnom styku, manažéri, samostatní obchodní reprezentanti, malí a strední podnikatelia - fyzické a právnické osoby a nezamestnané osoby.

PONUKA VZDELÁVACÍCH KURZOV JE NASLEDOVNÁ:


Komunikačné zručnosti

Cieľom kurzu je nadobudnutie a zlepšenie schopností verbálnej a neverbálnej komunikácie so zákazníkmi.
Absolvent kurzu získa odborné vedomosti ako aj praktické zručnosti v oblasti neverbálnej a verbálnej komunikácie a ich jednotlivých formách. Absolvent získa predpoklady a schopnosti uplatniť sa na pozíciách obchodných zástupcov a v nižších stupňoch riadenia v obchodnej sfére.

Obchodné zručnosti

Cieľom kurzu je zvýšenie profesionality obchodníkov v komunikácii a obchodných rokovaniach s obchodnými partnermi.
Absolvent kurzu získa odborné vedomosti v oblasti prípravy, realizácie predaja, psychológie predaja, ako aj praktické zručnosti v oblasti prezentácie odbornej problematiky, sebaprezentácie, aktívneho počúvania pri obchodných rokovaniach.

Manažérske zručnosti

Cieľom kurzu je získanie odborných vedomostí v oblasti vedenia pracovných a obchodných tímov a osvojenie si základných manažérskych zručností.
Absolvent kurzu získa odborné vedomosti a základné zručnosti pre vykonávanie práce manažéra, aby bol schopný úspešne viesť a motivovať pracovný tím. Absolvent získa predpoklady a schopnosti uplatniť sa pozíciách v nižších stupňoch riadenia v obchodnej sfére.

Základy podnikania v malej firme

Cieľom kurzu je nadobudnutie odborných vedomostí v oblasti podnikania malej firmy, získanie všetkých informácií potrebných pri dodržiavaní legislatívy Slovenskej republiky, poskytnúť informácie o nových možnostiach malého podnikania.
Absolvent kurzu získa odborné vedomosti v oblasti riadenia a financovania malej firmy, v daňovej, účtovnej a právnej oblasti, ako aj praktické zručnosti v zostavovaní podnikateľských plánov. Absolvent kurzu získa predpoklady a schopnosti samostatne vykonávať podnikateľskú činnosť a uplatniť sa na pozíciách riadiacich pracovníkov podnikov.

Tvorba podnikateľských projektov

Cieľom kurzu je získanie odborných vedomostí a praktických schopností v oblasti zostavovania podnikateľských projektov.
Absolvent kurzu získa schopnosť vypracovať podnikateľský plán pre reálne podmienky svojej firmy. Absolvent získa predpoklady a schopnosti samostatne riadiť malú firmu.

Tvorba a manažment euro projektov

Cieľom kurzu je nadobudnutie odborných vedomostí v oblasti tvorby a manažmentu projektov pre získanie finančných prostriedkov z fondov EÚ, naučiť sa zostaviť euro projekt a zabezpečiť jeho udržateľnosť, poskytnúť informácie o možnostiach získania a čerpania finančných prostriedkov.
Absolvent kurzu získa schopnosť vypracovať a pripraviť projekt na účely čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ pre konkrétnu projektovú tému.


Doklad o absolvovaní kurzu:

Osvedčenie o získanom vzdelaní firmy ACADEMY REAL - Ing. Andrea Sujová podľa akreditácie MŠ SR č. 2433/2007/155/1-2 s platnosťou v celej SR.